Zilverprijs | Wat is de zilver prijs? | Prijs zilver bullion | 925 sterling (2024)

Zilverprijs | Wat is de zilver prijs? | Prijs zilver bullion | 925 sterling (1)Voor een goede zilver prijs bij verkoop van uw zilver kunt u bij ons terecht. De Goudwaag doet niet mee aan dergelijke lokprijzen. Wij willen u graag een eerlijke zilverprijs bieden. Komt u gerust langs voor een gratis taxatie of neemt u contact met ons op. Van harte welkom in onze stijlvolle winkel. Wij geven u graag alle informatie over de zilverkoers die u wilt weten. Volledig zonder kosten en geheel vrijblijvend. De Goudwaag: uw beste adres voor een eerlijke zilverprijs per kilo in Den Haag.

Hoe komt de zilverprijstot stand?

Zilverprijs | Wat is de zilver prijs? | Prijs zilver bullion | 925 sterling (2)De zilverprijs is een fictieve waarde op de zilvermarkt op diverse beurzen in de wereld, voornamelijk de beurzen voor grondstoffen en edelmetalen in Londen en New York. De prijzen van edelmetalen, waaronder zilver, wordt daar op eenzelfde wijze genoteerd als de prijs van aandelen of olie. Er zijn diverse factoren die de prijs van zilver bepalen. De belangrijkste is natuurlijk het klassieke vraag en aanbod. Wanneer de vraag stijgt, stijgt de waarde. De zilverkoers wordt wel anticyclisch genoemd, dat wil zeggen wanneer het slecht gaat met de economie, gaat het goed met het zilver. Mensen zien zilver namelijk nog altijd als een veilige belegging in woelige tijden. Nieuws over de zilverkoers kunt u bijvoorbeeld hier lezen.

In principe is de zilverprijs in elke stad gelijk, dus de hoogste zilverprijs in Den Haag is in principe hetzelfde als de hoogste prijs elders in het land. Maar voor de beste zilverprijs loont het desondanks goed te vergelijken omdat inkopers onderling wel verschillende zilverprijzen hanteren. Iedereen is vrij om zijn eigen prijs vast te stellen. De Goudwaag streeft er naar u de beste prijs te bieden, of het nu is voor een troy ounce (ca. 31 gram) munt zoals een Silver Dollar, of voor een kapot sieraad, of een andere vorm van dit edelmetaal. Voor de beste kilo prijs van zilver in Den Haag loont een ritje naar De Goudwaag daarom zeker.

Meer informatie over zilverprijzen

De zilverprijs is een belangrijke indicator voor de waarde van het edelmetaal zilver. Voor edelmetaal wordt in de wereld van zilverhandelaren ook vaak het woord “bullion”, gebruikt. Dit wordt ook gebruikt voor andere grondstoffen van edelmetaal, zoals goud, platina of palladium. De prijs van zilver wordt bepaald door vraag en aanbod, maar ook door andere factoren, zoals de dollarkoers, geopolitieke invloeden en de wereldeconomie.

Zilverprijs

De zilverprijs wordt in de Verenigde Staten, maar ook bijvoorbeeld in Mexico, in plaats van in euro per kilo of gram vaak weergegeven in dollars (usd) per troy ounce. Dit is de prijs voor de meest voorkomende soorten zilveren munt, zoals de zilveren Britannia, Maple Leaf, Kangaroo, Krugerrand of zilveren American Eagle, of van een zilverbaar van 31,103 gram. De prijs wordt dagelijks real-time bijgewerkt en wordt door edelmetaalhandelaren gebruikt als basis voor hun transacties en voor de taxatie van zilveren voorwerpen.

Welke factoren bepalen de vraag naar zilver?

De vraag naar zilver wordt gedreven door verschillende factoren, waaronder:
• Investeringen: Zilver wordt vaak gezien als een veilige haven in tijden van economische onzekerheid.
• Industrie: Zilver wordt gebruikt in een breed scala aan industriële toepassingen, zoals elektronica, fotografie en medische apparatuur.
• Sieraden: Zilver is een populaire keuze voor sieraden.
De aanbodzijde van de zilvermarkt wordt bepaald door de productie van nieuw zilver. Dit gebeurt door mijnbouw, recycling en hergebruik.

Volatiliteit van de zilvermarkt

De zilverprijs is volatiel, wat betekent dat deze snel kan fluctueren. Dit komt doordat de vraag en aanbod op de zilvermarkt snel kunnen veranderen. In Nederland staan financiële markten onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), om te zorgen dat transacties gereguleerd plaatsvinden.

Vraag en aanbod naar het edelmetaal zilver

De vraag naar zilver wordt bepaald door de volgende factoren:
• Economische groei: In periodes van economische groei neemt de vraag naar zilver meestal toe, net zoals ook de vraag naar andere grondstoffen of olie toeneemt.
• Inflatie: Inflatie kan de vraag naar zilver doen toenemen, omdat zilver wordt gezien als een belegging tegen inflatie.
• Geopolitieke onzekerheid: Geopolitieke onzekerheid kan de vraag naar zilver doen toenemen, omdat zilver wordt gezien als een veilige haven om geld te beleggen en te investeren.

Het aanbod van zilver wordt bepaald door de volgende factoren:
• Mijnbouw: De mijnbouw van zilver is een arbeidsintensief proces.
• Recycling: Zilver kan worden gerecycled uit oude producten, zoals sieraden en elektronica.
• Hergebruik: Zilver kan worden hergebruikt in nieuwe producten, zoals sieraden, of verzilverde voorwerpen.

Dollarkoers

De dollarkoers heeft een belangrijke invloed op de zilverprijs. De zilverprijs wordt namelijk in dollars genoteerd. Wanneer de dollar in waarde stijgt ten opzichte van andere valuta, dan daalt de zilverprijs in euro’s.

Goudprijs

De goudprijs heeft ook invloed op de zilverprijs. Zilver wordt vaak gezien als een alternatief voor goud. Wanneer de goudprijs stijgt, dan kan de zilverprijs ook stijgen.

Verdere achtergrond over zilver

Zilver is een edelmetaal dat al sinds de middeleeuwen wordt gebruikt. Het is een zacht, zilverwit metaal dat goed geleidt. Zilver heeft een breed scala aan toepassingen, waaronder:
• Sieraden: Zilver is een populaire keuze voor sieraden.
• Industrie: Zilver wordt gebruikt in een breed scala aan industriële toepassingen, zoals elektronica, fotografie en medische apparatuur.
• Investeringen: Zilver wordt vaak gezien als een veilige haven in tijden van economische onzekerheid.

Zilverprijs | Wat is de zilver prijs? | Prijs zilver bullion | 925 sterling (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5327

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.