Ngày Quốc khánh là ngày gì? Đi đâu và làm gì trong ngày 2/9 (2024)

Ngày Quốc khánh là ngày gì? Quốc khánh Việt Nam 2/9 là ngày lễ quan trọng nhất của đất nước. Nó gắn liền với sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc - ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình. Vậy vào ngày này, người dân Việt Nam ta thường đi đâu và làm gì. Cùng Printgo tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết sau.

Ngày mùng2 tháng 9 là ngày gì?

Vào mỗi dịp lễ Quốc khánh 2/9 hàng năm, người dân Việt Nam lại cùng nhau tưởng nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Bản Tuyên ngôn Độc lập đã được vang lên tại quảng trường Ba Đình lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt lớn của lịch sử Cách mạng Việt Nam. Đó là ngày Việt Nam chính thức tuyên bố với cả thế giới rằng, đất nước Việt Nam là một đất nước hoàn toàn độc lập.

Để kỷ niệm sự kiện này hàng năm, người người nhà nhà cùng treo lên lá quốc kỳ màu đỏ sao vàng. Từ những con đường đô thị sầm uất đến những góc phố nhỏ, từ vùng hải đảo xa xôi hay thậm chí là nước ngoài nơi có người Việt đang sinh sống và làm việc, chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới vào ngày 2/9.

Ý nghĩa ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày gì? Đó là ngày mà bản Tuyên ngôn Độc lập đã được bác Hồ đọc tại quảng trường Ba Đình,là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, hướng tới mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Nó soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hơn nữa, bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn có đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân loại, khơi nguồn cho kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên khắp thế giới.

Đã hơn 70 năm trôi qua kể từ ngày đó, những tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền tải trong Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc Việt Nam giúp nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiến tới xây dựng một đất nước Việt Nam văn minh, giàu đẹp.

Người Việt Nam đi đâu, làm gì vào ngày 2/9?

Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là thứ mấy? Tính theo dương lịch năm 2021, ngày Quốc khánh sẽ rơi vào thứ năm.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh là thời điểm mà mọi đồng bào Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động truyền thống để thể hiện sự biết ơn, hướng về cội nguồn dân tộc. Kỳ nghỉ lễ 2/9 thường khá ngắn, kéo dài 1-3 ngày tùy mỗi năm nên người dân thường ưu tiên chọn những địa điểm gần nơi mình sinh sống, hoặc những địa điểm không cần đi quá xa.

Đối với người dân thủ đô Hà Nội, lăng Bác là địa điểm lý tưởng để tới thăm viếng Người đã khai sinh ra đất nước Việt Nam. Đến nơi đây, bạn không chỉ bày tỏ được lòng biết ơn đối với Người cha già của dân tộc mà còn cảm nhận được niềm tự hào khi là một người con của đất nước Việt Nam.

Xem thêm:Tổng hợp những lời chúc Quốc Khánh 2/9 hay và ý nghĩa nhất năm 2021

Trong dịp lễ này, người dân cũng không quên chuẩn bị cho mình một chiếc lá quốc kỳ treo trước cửa để hòa chung bầu không khí tự hào dân tộc trên cả nước.

Chắc hẳn, thông qua bài viết các bạn đã phần nào hiểu được ý nghĩa của ngày Quốc khánh cũng như cảm nhận được sự tự hào khi là người Việt Nam. Printgo chúc tất cả mọi người sắp tới sẽ có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thật trọn vẹn bên gia đình.

Ngày Quốc khánh là ngày gì? Đi đâu và làm gì trong ngày 2/9 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 5415

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.