Ngày 2/9 là ngày gì? Người lao động có được nghỉ làm vào ngày này không? (2024)

Cho tôi hỏi ngày 2/9 là ngày gì? Người lao động có được nghỉ làm vào ngày này không? Đi làm vào ngày 2/9 được tăng thêm bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh V.T (TP.HCM).
  • Ngày 2/9 là ngày gì?
  • Người lao động có được nghỉ làm vào ngày 2/9 hay không?
  • Người lao động đi làm vào ngày 2/9 được tăng thêm bao nhiêu tiền?

Ngày 2/9 là ngày gì?

Nhắc tới ngày 2/9 là nhân dân Việt Nam ai cũng biết đó là ngày Quốc khánh của nước ta.

Quốc khánh theo từ điển Tiếng Việt được hiểu là ngày lễ mừng chung của cả nước kỷ niệm ngày thành lập nước. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có ngày quốc khánh, và ngày này thường được xác định vào ngày mà đất nước được thành lập.

Như ở Hoa Kỳ, ngày quốc khánh được xác định là ngày 4/7 hằng năm, và được lấy từ ngày 4/7/1776 ngày mà Hoa Kỳ tuyên bố giành độc lập khỏi Vương quốc Anh.

Bỉ lấy ngày 21 tháng 7 hàng năm là ngày quốc khánh, xác định trên cơ sở ngày 21/7/1831 ngày mà Bỉ dành độc lập khỏi vương quốc Liên hiệp Hà Lan

Oman lấy ngày 18/11 hằng năm là ngày quốc khánh, xác định trên cơ sở ngày 18/11/1650 ngày mà Oman giành độc lập khỏi Bồ Đào Nha.

Và ở Việt Nam cũng tương tự như vậy, 2/9 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), được xác định trên cơ sở ngày 2/9/1945 ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố độc lập khỏi đế quốc thực dân Pháp và đế quốc Nhật Bản.

Lúc đầu ngày 2/9 được gọi là “Việt Nam độc lập” còn ngày 19/8 thì gọi là Quốc khánh. Vào năm 1954 ngày 2/9 chính thức được gọi là Quốc khánh Việt Nam. Tại khoản 4 Điều 13 Hiến pháp 2013 đã khẳng định:

Điều 13.
...
4. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945.

Hằng năm cứ đến ngày 2/9, trên khắp cả nước tại các cơ quan, đoàn thể đều tổ chức buổi lễ mít tinh kỷ niệm và tổ chức các hoạt động phong trào để đồng chí, đồng bào cả nước cùng hòa chung không khí hân hoan của ngày độc lập dân tộc.

Ngày 2/9 là ngày gì? Người lao động có được nghỉ làm vào ngày này không? (1)

Ngày 2/9 là ngày gì? Người lao động có được nghỉ làm vào ngày này không? (Hình từ Internet)

Người lao động có được nghỉ làm vào ngày 2/9 hay không?

Tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo đó, vào ngày lễ Quốc khánh, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau).

Đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài 02 ngày nghỉ thì còn được nghỉ thêm 01 ngày lễ Quốc khánh của nước họ.

Người lao động đi làm vào ngày 2/9 được tăng thêm bao nhiêu tiền?

Tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, vì lễ Quốc khánh 2/9 là ngày nghỉ có hưởng lương nên người lao động làm việc sẽ được hưởng thêm như sau:

- Làm vào ban ngày trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ được hưởng tiền lương làm thêm giờ bằng ít nhất 400% (300% cộng thêm 100% tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương).

- Trường hợp làm việc vào ban đêm thì tiền làm thêm giờ sẽ tối thiểu 490% lương.

Việc tính lương cho người lao động đi làm vào ngày lễ còn được hướng dẫn thực hiện tại Điều 55, 56, 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Ngày 2/9 là ngày gì? Người lao động có được nghỉ làm vào ngày này không? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 5417

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.